BG16RFOP002-2.002-0137-C01 "Развитие на управленския капацитет във Фифт Дигрии ООД"

Тръжна документация във връзка с процедура „избор с публична покана“ с предмет “Закупуване и внедряване на интегрирана система, съдържаща интелигентно софтуерно управление на процесите в пост-продукционната индустрия и хардуерно оборудване“